Học phí các lớp học ngắn hạn

Khoa Việt Nam học thông báo học phí các lớp ngắn hạn, áp dụng từ ngày 01/2/2023 như sau:

I.  LỚP HỌC TRỰC TIẾP

 1. Lớp đặt riêng (lớp học tiếng Việt, lớp chuyên đề văn hóa, lịch sử Việt Nam)
  a. Lớp học tại Trường :

                                                                                                                (ĐV tính: VN đồng)

 

Số học viên /lớp

Đơn giá/tiết/học viên

Phí cơ bản /lớp/chuyên đề/field trip

Tiếng Việt

Chuyênngành

Chuyên đề
2 tiết

Chuyên đề
3 tiết

Chuyên đề
4 tiết

1 học viên

480.000

680.000

3.500.000

4.700.000

5.900.000

2 học viên

240.000

340.000

3.500.000

4.700.000

5.900.000

3-4 học viên

180.000

240.000

3.500.000

4.700.000

5.900.000

Từ 5-7 học viên

140.000

180.000

4.500.000

5.700.000

6.900.000

Từ 8-11 học viên

110.000

130.000

5.000.000

6.200.000

7.400.000

Từ 12-15 học viên

100.000

120.000

5.000.000

6.200.000

7.400.000

Từ 16-20 học viên

90.000

110.000

6.000.000

7.200.000

8.400.000

Từ 21-30 học viên

80.000

100.000

6.000.000

7.200.000

8.400.000

Từ 31 học viên trở lên

70.000

90.000

7.000.000

8.200.000

9.400.000

 
Lưu ý:

 • Học chuyên đề sẽ tính thêm phụ phí thực hành,… nếu đơn vị yêu cầu
 • Lớp chuyên đề nếu dạy bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, học phí tính thêm hệ số 1,2

  b. Lớp học ngoài phạm vi Trường:

Căn cứ vào khoảng cách từ Trường đến nơi học, học phí sẽ được tính thêm hệ số theo bảng sau:

Khoảng cách

Hệ số

Khoảng cách

Hệ số

Đến 1 km

0,1

Trên10- 20 km

0,7

Trên 1- 3 km

0,2

Trên 20- 30 km

0,9

Trên 3-5 km

0,3

Trên 30- 40 km

1,1

Trên 5-10 km

0,5

Trên 40- 60 km

1,3

 
2.    Lớp nhóm (Lớp mở, từ 5 đến 14 học viên): 

Trình độ

Học phí/ khoá/học viên

Giá học phí
đăng ký học lẻ

Khóa 40 tiết

Khóa 80 tiết

Khóa 100 tiết

Đơn giá/tiết/học viên

Sơ cấp

3.400.000

6.800.000

 

95.000

Trungcấp

3.800.000

7.600.000

 

105.000

Nâng cao

4.000.000

8.000.000

10.000.000

115.000


II. LỚP HỌC ONLINE

 1. Lớp đặt riêng: Học phí giảm 5% so với lớp học trực tiếp 

Số học viên /lớp

Đơn giá/tiết/học viên

1 học viên

456.000

2 học viên

228.000

3-4 học viên

171.000

Từ 5-7 học viên

133.000

Từ 8-11 học viên

105.000

Từ 12-15 học viên

95.000

Từ 16-20 học viên

86.000

Từ 21-30 học viên

76.000

Từ 31 học viên trở lên

67.000


4.      Lớp nhóm
 (Lớp mở, từ 5 đến 8 học viên): 

Trình độ

Học phí/ khoá/học viên

(Giảm 5% so với học trực tiếp)

Giá học phí đăng ký học lẻ

Khóa 40 tiết

Khóa 80 tiết

Đơn giá/tiết/học viên

Sơ cấp

3.230.000

6.460.000

 90.000

Trungcấp

3.610.000

7.220.000

100.000

Nâng cao

3.800.000

7.600.000

110.000


Ghi chú
:

 • 1 tiết thực học 50 phút
 • Học phí không bao gồm tiền giáo trình.
 • Tiền giáo trình online :

+ Trình độ Sơ cấp E1 + E2: 220.000 VND

+ Trình độ Sơ cấp E3 + E4: 220.000 VND

+ Trình độ Trungcấp I1 + I2: 200.000 VND

+ Trình độ Trung cấp I3 + I4: 200.000 VND

+ Trình độ Nâng cao A1 + A2: 50.000 VND

- Lớp đặt riêng:

 • Học tại trường, tối thiểu 1,5 tiết/lần. Học ngoài Trường, tối thiểu 2 tiết/lần
 • Lớp học dưới 1,5 tiết/lần dạy tại Trường, và dưới 2 tiết nếu dạy ngoài Trường tính thêm hệ số là 0,2.
 • Lớp học không theo lịch thông thường của Khoa (lịch thông thường: thứ 2,4,6 -3 ngày/tuần; Thứ 3,5 -2 ngày/tuần; từ thứ 2 đến thứ 6 -5 ngày/tuần và trong cùng một khung giờ) hoặc thứ 7, chủ nhật thì hệ số thu là 0,2.
 • Học phí giảm 3% khi thanh toán 1 lần trước khi bắt đầu học 5 ngày và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
  • Đăng ký từ 40 tiết học/tháng/lần
  • Đăng ký học đủ các ngày làm việc trong tháng (ngoại trừ ngày nghỉ theo lịch của Khoa)
 • Lớp học nhóm
 • Học phí giảm 3% nếu thanh toán trước 5 ngày làm việc tính đến ngày khai giảng.
 • Lớp học sẽ khai giảng khi đủ số lượng 5 học viên/ lớp. Trường hợp nếu số lượng học viên dưới 5 người, Khoa chỉ mở lớp khi tổng học phí của lớp học tương đương với học phí của 5 học viên.

Trân trọng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

Q. TRƯỞNG KHOA

  Trần Thị Mai Nhân