Kính gửi Quý Thầy Cô:

Kính gửi đến Quý Thầy Cô Thư mời của Ban Chủ nhiệm Khoa về việc tham dự buổi Hội nghị Khoa học Sinh viên 2019 dành cho sinh viên Khoa Việt Nam học (đính kèm), cụ thể như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 29/5/2019 (sáng thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng D306

- Các thầy cô có hướng dẫn sinh viên có báo cáo chuẩn bị file powerpoint để trình bày trong buổi báo cáo (thời gian tối đa dành cho việc trình bày mỗi báo cáo là 15 phút).

- Các thầy cô hướng dẫn và phản biện viết nhận xét để trình bày nhận xét trong buổi Hội nghị (theo mẫu Thành đã gửi).

Trân trọng cảm ơn.