Th. S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Tóm tắt:

Bài viết làm rõ cách thức hoạt động, tương tác giữa vị từ hạt nhân với các thành phần trong khung tham tố của vị từ, đặc biệt là với ngữ kết quả và phân tích ảnh hưởng của ngữ kết quả đối với các kiểu cấu trúc kết quả tiếng Việt

Từ khóa: ngữ kết quả, tham tố vị từ, sự phân bố khung vị ngữ, sự ràng buộc trong cấu trúc kết quả.

Ngữ kết quả và cấu trúc kết quả tiếng Việt