Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

TÓM TẮT:

          Bài viết nghiên cứu một số cách thể hiện của cho trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật, để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt nhằm giúp học viên người Nhật học, hiểu, dùng cho chính xác hơn.

Nội dung: trong tiếng Việt cho có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau, có những chức năng ngữ pháp khác nhau, thể hiện những nét nghĩa khác nhau. Cho không chỉ được dùng như vị từ tặng cách, vị từ biểu thị nguồn cung cấp mà còn có thể dùng như vị từ gây khiến, vị từ/ngữ khí từ biểu thị ý thỉnh cầu, mệnh lệnh, hoặc được dùng như chỉ tố đánh dấu tặng cách, đánh dấu mục đích, cách thức, v.v...

Từ khóa: cho - vị từ tặng cách, vị từ gây khiến, vị từ/ ngữ khí từ cầu khiến, mệnh lệnh, chỉ tố chỉ mục đích, cách thức.

Cho trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật