Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

TÓM TẮT

Thông qua việc khảo sát, phân tích các phát ngôn trong những tình huống giao tiếp thông thường, bài viết đề cập những phương thức nhận dạng cấu trúc kết quả tiếng Việt như xem xét sự phân bố tham tố vị từ, của khung vị ngữ; xem xét những tác tử đánh dấu khung đề - thuyết; xem xét những ràng buộc về cấu trúc câu. Việc cải biến câu (chêm xen, phục hồi, thay thế), chú trọng các yếu tố tình thái, các tác tử đánh dấu trong câu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc không nhận diện sai cấu trúc kết quả.

Từ khóa: tham tố vị  từ, sự phân bố khung vị ngữ, tác tử chỉ dấu khung đề, các yếu tố tình thái, sự ràng buộc về cấu trúc.

Các phương thức nhận dạng cấu trúc kết quả trong tiếng Việt