ThS.Phan Thanh Tâm

Trong nhiều nghiên cứu trước đây, phần lớn các nhà ngôn ngữ Việt Nam tập trung vào vị từ gây chuyển động hơn là vị từ chuyển động. Một số nhà ngôn ngữ thì đưa nhóm vị từ này vào vị từ hành động bởi thực chất chuyển động cũng là động từ. Với thuộc tính “gây chuyển động” thì nhóm vị từ này lại được đưa vào nhóm vị từ gây khiến.

Kết cấu vị từ chuyển động do tác động trong tiếng Việt