T.S. Đào Mục Đích - GS. TS. Bae Yang Soo

  1. Đặt vấn đề

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hiện nay khi biên soạn giáo trình tiếng Việt cho nguời nuớc ngoài, việc cung cấp vốn từ ngữ cho nguời học trong các giáo trình này vẫn không có sự thống nhất và chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm của các tác giả biên soạn sách,

Khảo sát vốn từ vựng trong giáo trình tiếng Việt sơ cấp và việc xây dựng bảng từ ngữ thông dụng tiếng Việt