In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 791

Nguyễn Thị Hồng Chuyên*
Songgot Paanchiangwong**

  1. Đặt vấn đề

Trong quá trình hội nhập quốc tế, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Các thành tựu công nghiệp hiện đại của các nước tiên tiến (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu,…) giúp cho tất cả các quốc gia trên thế giới được thụ hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp các thành quả và rút ngắn được khoảng cách công nghiệp. Theo đó, các sản phẩm công nghệ về giáo dục của các nước tiên tiến cũng từng bước được sử dụng vào trong giáo dục dưới nhiều hình thức.

*       Tiến sĩ, Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan
**      Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan.

Ứng dụng công nghệ Edmodo vào quá trình vận dụng  lí thuyết siêu nhận thức trong dạy đọc tiếng Việt  cho sinh viên Thái Lan
_________________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 465 đến trang 478)