Nguyễn Tuấn Nghĩa*
Nguyễn Thị Diễm Phương**

DẪN NHẬP

“Tiếng Việt là khó hay dễ?”, câu trả lời phụ thuộc vào đặc điểm của cá nhân mỗi người học. Không ít người phải khổ sở vật lộn với tiếng Việt như Tabitha Carvan [Tabitha Carvan 2011], trong khi những người như George Millo lại cảm thấy tiếng Việt quá dễ học và nhanh chóng chỉ ra hàng loạt cái dễ của tiếng Việt [Y Vân 2016]. Bộ Ngoại giao Hoa Kì thì xếp tiếng Việt trong nhóm khó học ở mức trung bình và người nói tiếng Anh mất khoảng 1.100 giờ học để thạo tiếng Việt [Thanh Bình 2015].

*     Thạc sĩ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.
**   Thạc sĩ, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM.

Lợi thế trong việc học tiếng Việt của người biết tiếng Hoa
___________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 448 đến trang 464)