Nguyễn Minh Chính*

ĐẶT VẤN ĐỀ

Là một phần quan trọng của ngôn ngữ, thành ngữ và cụm từ cố định (từ đây gọi chung là thành ngữ) chứa đựng trong nó những đặc trưng văn hóa, xã hội, v.v. của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia. Dịch thành ngữ chính là truyền bá, đưa những đặc trưng đó ra khỏi cộng đồng, quốc gia, dân tộc đó. Những khác biệt về lịch sử, thói quen sinh hoạt, phong tục, thậm chí là địa lý môi trường, đặc trưng khí hậu và mọi khía cạnh trong cuộc sống, đều có thể được phản ánh trong thành ngữ.

*        Tiến sĩ, Trường Đại học KHXH & Nhân văn, ĐHQG-HN.Một số khó khăn khi dịch thành ngữ Anh – Việt
____________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 435 đến trang 447)