In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 883

Nguyễn Kim Yến*

MỞ ĐẦU

Thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy trình ngược đã được PGS.TS Nguyễn Chí Hòa đề cập trong báo cáo tham luận và trình bày tại Hội thảo Giảng dạy Nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt (2018). Quy trình “ngược” là một trong ba cách tiếp cận trong thiết kế chương trình đào tạo ngôn ngữ bao gồm thiết kế xuôi, thiết kế trung tâm và thiết kế ngược.

*     Thạc sĩ, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HN.

Quy trình ngược và vấn đề giảng dạy tiếng Việt  cho đối tượng người học là  cán bộ ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam
___________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 426 đến trang 434)