In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 859

Lê Thị Minh Hằng

Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

Nhóm liên từ nhưng, mà, còn, chứ có nhiều đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ dụng gần gũi nhau, và cũng rất khác biệt nhau. Việc chỉ ra những đặc điểm đó, và cùng với nó là những chỉ dẫn sử dụng, là một hướng lập thức quan trọng phục vụ cho lý thuyết Việt ngữ học và cả thực tiễn giảng dạy tiếng Việt. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các công trình có liên quan đều chưa đủ thuyết phục.

 

Về liên từ Chứ trong liên kết câu

 

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay

NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 366 đến trang 381)