Phan Thanh Tâm

Tóm tắt—Bài viết này trình bày những vấn đề cơ bản về Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng nhằm xác định những nét tương đồng và dị biệt của đại từ nhân xưng trong tiếng Stiêng với đại từ nhân xưng trong tiếng Việt. Hệ thống đại từ nhân xưng của mỗi dân tộc không những thực hiện chức năng xưng gọi mà còn thể hiện đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá giao tiếp của dân tộc đó. Vị trí của đại từ nhân xưng trong tiếng Stiêng và sắc thái biểu cảm của nó trong giao tiếp xã hội có những nét đặc trưng riêng trong cách sử dụng.

Thông qua những mẫu câu của tiếng Stiêng mà chúng tôi đã ghi âm và khảo sát tại thực địa tỉnh Bình Phước, chúng tôi có thể đưa ra một số nhận định chung về đại từ nhân xưng trong tiếng Stiêng và những điểm khác biệt thú vị trong hệ thống ngôn ngữ tiếng dân tộc thuộc ngữ hệ Mon-Khmer. Bài viết là những bước tìm hiểu ban đầu về cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Stiêng.  

Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng