Quỳnh Vũ

Philippe Devillers là một trong những nhà báo Pháp có mặt đầu tiên ở Việt Nam không lâu sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Chứng kiến Nhà nước Việt Nam non trẻ đấu tranh giành độc lập, ông đã sớm hình thành quan điểm tiến bộ, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ông được biết đến với nhiều danh xưng: Nhà báo, nhà sử học, chuyên gia về lịch sử chính trị Việt Nam và Đông Dương... nhưng có lẽ phù hợp nhất là “người bạn thủy chung của Việt Nam”.

Lương Văn Kế [1]

Tóm tắt. Quốc tế học là ngành học còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Trong xu thế toàn cầu hóa, việc nghiên cứu và giảng dạy quốc tế học có vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Bài viết bắt đầu bằng việc xác định rõ nội dung của khái niệm quốc tế học. Tiếp đó, bài viết tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh chuyên môn của khu vực học - một lĩnh vực cấu thành quốc tế học - ở các mặt : đối tượng, phạm vi, mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Mục đích của bài viết là cung cấp cơ sở lý thuyết làm tiền đề cho việc xây dựng ngành quốc tế học ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Giao

Nhà sử học Pháp Jean Chesneaux đã từ trần ngày 23.7.2007 tại tư gia (Boulevard de l'Hôpital, Paris 5), thọ 85 tuổi. 

Thu Tứ

Người nước khác nhìn ta 

Cristophoro Borri 
Paul Doumer 
Pierre Huard 
Tomita Kenji 
John Stevenson và John Guy 
Gerald W. Fry