Nguyễn Văn Đăng

Tóm tắt

Bài viết điểm qua thân thế và sự nghiệp của Giáo sư Trần Kinh Hòa, ghi nhận những đóng góp của ông trên các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhất là công lao to lớn của ông trong việc khai thác nguồn sử liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời gian cộng tác với Viện Đại học Huế (1958-1962).

Nhìn lại những cống hiến của Giáo sư Trần Kinh Hòa, có thể xem ông là một nhà Đông phương học, một nhà Việt Nam học xuất sắc, để lại nhiều công trình khảo cứu sử liệu rất có giá trị cho nền sử học Việt Nam, đặc biệt cho giới nghiên cứu cổ sử Việt Nam và cổ sử Đông Nam Á. 

   Về hoạt động của nhà Đông phương học Trần Kinh Hòa (1917-1995) trên đất Việt Nam

 

Nguồn: http://www.vjol.info/index.php/ncpt-hue/article/view/6856