Trần Thị Mai Nhân*

Lưu Thị Sinh[1]

MỞ ĐẦU

Hiện nay, trong xu thế giao lưu và hội nhập, tiếng Việt và ngành Việt Nam học đã thu hút được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc - quốc gia có nhiều trường đại học thành lập khoa tiếng Việt và Việt Nam học, có sự hợp tác trên lĩnh vực đào tạo ngành Việt Nam học và tiếng Việt với các trường đại học lớn ở Việt Nam. Trên lĩnh vực văn học, giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng có sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu, dịch thuật và bước đầu cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Bởi nền văn học giữa hai quốc gia cũng có những điểm tương đồng (văn học dân gian, văn học trung đại, văn học viết về chiến tranh và hậu chiến,…).

VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

*     Tiến sĩ Trần Thị Mai Nhân, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM;

**    Thạc sĩ Lưu Thị Sinh, Trường Đại học Chungwoon, Hàn Quốc.