Socolov A.A.*

Cho đến giữa thế kỷ trước, ở Liên Xô không có các chuyên gia về Đông Dương nói chung và về Việt Nam nói riêng, không có ai nghiên cứu ngôn ngữ và lịch sử của khu vực này. Nhưng vào những năm 1920-1930 nhờ có hoạt động của Quốc tế Cộng sản và các cơ quan giáo dục - học tập trực thuộc, dạng như Trường Đại học Cộng sản của những người Lao động Phương Đông (KUTB), Trường Quốc tế Lênin (MLS), Viện Nghiên cứu Khoa học các vấn đề Dân tộc và Thuộc địa (NIINKP) ở Liên Xô đã xuất hiện việc quan tâm thực tế đến các nước này và các nước thuộc địa khác gắn với sự mở rộng cuộc cách mạng thế giới.

Chính việc tồn tại những trường đại học cộng sản nêu trên đã kích thích mạnh sự xuất hiện ở Liên Xô những ấn phẩm, những hoạt động khoa học và thực tiễn về các vấn đề Đông Dương mà tác giả của chúng thực tế đã lập nên một đội ngũ đầu tiên các chuyên gia Việt Nam học của nước nhà.

 

*     Giáo sư. Tiến sĩ, Viện Phương Đông học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Moskva.

Từ lịch sử Việt Nam học của Nga: những sinh viên đông dương ở nước nga Xô Viết, các năm 1920-1930