Nguyễn Mạnh Sơn*

MỞ ĐẦU

Bàn về thân thế và sự nghiệp của Trần Kinh Hòa, trước đây đã có nhiều bài viết đáng chú ý của Léon Vandermeersch (Léon Vandermeersch, 1996, tr.10-17), của Đoàn Khoách sưu tập (Đoàn Khoách, 1997, tr.92-105), hay gần đây nhất có bài viết của Nguyễn Văn Đăng (Nguyễn Văn Đăng, 2012, tr.107-118). Bài viết này chúng tôi sẽ không bàn lại những vấn đề đó. Tuy nhiên, để góp thêm một quan điểm trong việc tìm hiểu về cuộc đời nghiên cứu của Trần Kinh Hòa, chúng tôi cho rằng có ba thời điểm cần đặc biệt lưu tâm: Thứ nhất , thời điểm Trần Kinh Hòa học tại Đại học Keio, chịu ảnh hưởng từ giáo sư Matsumoto Nobuhiro - được xem là nhân vật tiên phong trong nghiên cứu về Việt Nam tại Nhật Bản với rất nhiều khảo cứu đáng chú ý và có giá trị về lịch sử và thư tịch Hán Nôm Việt Nam.

Thứ hai là, thời điểm Trần Kinh Hòa sang làm việc ở Hà Nội với tư cách như là một nhân viên thực thụ của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp. Thời điểm thứ ba là khi ông nhận lời mời sang giảng dạy tại các đại học ở Huế, Đà Lạt và Sài Gòn, sau đó, ông được mời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đại học Huế. Đây là những thời điểm đánh dấu những công trình nghiên cứu có giá trị, cũng như sự chuyển biến và thay đổi trong phương hướng và tư duy nghiên cứu của Trần Kinh Hòa.

*     Nhà nghiên cứu tự do, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.

Lược thuật những nghiên cứu  về Hoa Kiều ở Việt Nam của Trần Kinh Hòa
_____________________________________________________________
Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 136 đến trang 145)