Thạc sĩ. Nguyễn Thị Huyền Trang

Tóm tắt

Thiệu Trị là vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng ông đã tạo lập được một sự nghiệp văn chương đồ sộ về số lượng, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức thể loại và cao cấp về mặt chữ nghĩa. Nhiều nhà nghiên cứu đặc biệt là các nhà ngôn ngữ học như Nguyễn Tân Phong, Nguyễn Tài Cẩn đã có những nghiên cứu về nghệ thuật dùng chữ trong sáng tác của Thiệu Trị.

 

Gia tài văn chương của Thiệu Trị qua Đại Nam thực lục