TS. Nguyễn Thị Kim Phượng

Tóm tắt

“Đạo 道” nghĩa từ nguyên là con đường, cách thức, về sau phát triển thành những phạm trù triết học thuộc về vũ trụ luận – “hình nhi thượng”, nhân sinh luận – “hình nhi hạ”. Nhân sinh luận được thể hiện qua quy tắc ứng xử trong các mối quan hệ mà con người làm trung tâm: Đạo Trời, Đạo cang thường – Đạo làm người. Đi vào lời ăn tiếng nói của người dân Việt: tục ngữ, ca dao – dân ca, ngoài những ý nghĩa luân lý tiếp nhận từ Nho giáo, Đạo của người Việt còn có những nét nghĩa mới, kết tinh của sự chắt lọc tinh tế tiếp nhận của người dân Việt với những chuẩn tắc Nho giáo tích cực, phù hợp với tâm thức người Việt. Theo như cách vận dụng để sáng tác ca dao của họ:

Chữ đạo (道) trong tục ngữ, ca dao – dân ca người Việt