T.S. Trần Thị Mai Nhân

  1. Mở đầu

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã làm thay đổi “diện mạo” của thế giới nhưng cũng đặt thế giới trước những thách thức lớn lao, cần có sự đồng thuận quốc tế cao về các mục tiêu phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Vì vậy, các nhà khoa học trên thế giới đã hướng sự quan tâm đến các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH & NV).

Tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975 - nhìn từ góc độ nhận thức và nghệ thuật thể hiện