In bài này
Văn hóa - Văn học Việt Nam
Lượt xem: 791

Phan Thu Vân*

Những năm trở lại đây, nhiều tổng tập tư liệu văn học chữ Hán của Việt Nam đã được ra đời tại Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan. Bên cạnh những công bố về tư liệu gốc, nhiều nghiên cứu của các học giả quốc tế về tiểu thuyết Hán văn Việt Nam cũng được thực hiện, đưa đến những góc nhìn phong phú đa dạng về văn hóa và văn học Việt Nam. Xét về mức độ tìm hiểu nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam nói chung và tiểu thuyết Hán văn Việt Nam nói riêng, các học giả Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan có một ưu thế đặc biệt, vì họ am hiểu ngôn ngữ Hán cổ và có thể tiếp cận tư liệu một cách dễ dàng hơn nhiều học giả Việt Nam ngày nay.

Chúng tôi thực hiện đề tài Đánh giá thành tựu nghiên cứu của các học giả Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan về tiểu thuyết Hán văn Việt Nam nhằm bổ khuyết phần nào cho sự trống vắng về tư liệu nước ngoài trong nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam, đồng thời, cũng đóng góp một phần vào khuynh hướng mới trong nghiên cứu khoa học: nghiên cứu vấn đề văn học Việt Nam từ góc nhìn của các học giả nước ngoài.

 

*     Tiến sĩ, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Đánh giá thành tựu nghiên cứu của các học giả  Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan  về tiểu thuyết hán văn Việt Nam

______________________________________________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 262 đến trang 282)