Phan Thị Thu Hiền*

DẪN NHẬP

Nghiên cứu văn học Việt Nam cần kết hợp cái nhìn bên trong và cái nhìn bên ngoài, chú ý hơn nữa đến đội ngũ và thành tựu của các học giả quốc tế. Điều đó không chỉ giúp chúng ta có điểm tham chiếu để đánh giá khách quan, chính xác hơn nền văn học dân tộc mà còn có thể hiểu biết và xúc tiến nghiên cứu văn học dân tộc trong bối cảnh khu vực và bối cảnh thế giới một cách toàn diện, sâu sắc hơn.

Sử dụng phương pháp hệ thống, liên ngành, báo cáo này tìm hiểu đội ngũ và thành tựu nghiên cứu văn học Việt Nam của các học giả Hàn Quốc, bước đầu đề xuất một vài gợi ý phương hướng phát huy thành tựu và tăng cường hợp tác nghiên cứu cùng đội ngũ các học giả Hàn Quốc. Tư liệu nghiên cứu chủ yếu là các dịch phẩm, các công trình nghiên cứu văn học Việt Nam của các học giả Hàn Quốc đã được xuất bản. Những thể chế, hoạt động giao lưu văn học liên quan chỉ được đề cập trong chừng mực giúp hiểu biết tốt hơn về đội ngũ học giả Hàn Quốc và thành tựu giới thiệu, nghiên cứu văn học Việt Nam của họ.

*     Giáo sư Tiến sĩ, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG-HCM.

Thành tựu nghiên cứu và giới thiệu Văn học Việt Nam  của các học giả Hàn Quốc

______________________________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 234 đến trang 248)