Nguyễn Tô Lan

Viện Nghiên cứu Hán Nôm Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thư tịch cổ Việt Nam bao gồm hai phần chủ yếu là thư tịch chữ Hán và thư tịch chữ Nôm (bên cạnh đó có môt phần thư tịch được biên chép theo ngôn ngữ của các dân tôc thiểu số như chữ Nôm Tày v.v...) vốn được coi là cơ sở cơ bản của văn hiến dân tôc. Người đời sau muốn tìm hiểu ngọn nguồn cũng như muốn phát huy văn hóa dân tôc đều phải tìm đến các kho tàng sách được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chính vì vây, những tư liệu lấy sách vở cổ của dân tôc là đối tượng nghiên cứu chính có môt  vị trí rất quan trong như là cơ sở tư liệu đầu  tiên và quan trọng cho bất kỳ hoạt đông nào.

Thư tịch Nôm trong các thiên kinh tịch chí Hán Nôm Việt Nam