Nguyễn Duy Đoài

Tóm tắt—Tín ngưỡng Cá Ông là một loại hình tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng Cá Ông của cư dân huyện đảo Lý Sơn không chỉ thể hiện nhu cầu tâm linh mà còn có chức năng giáo dục nhân cách sống của con người như một sự tri ân. Cho nên, tại các Lăng Cá Ông thường có những hoành phi, câu đối được treo tại chánh điện để thể hiện cho điều đó.   Tín ngưỡng này cũng đã phản ánh nguyện vọng của cư dân nơi biển đảo với mong muốn được Thần linh phù hộ, độ trì để cuộc sống của họ được an vui, hạnh phúc. 

Một điều chúng tôi cảm thấy thú vị là Tín ngưỡng Cá Ông ở huyện đảo Lý Sơn không chỉ được thờ cúng ở các Lăng, Lân Cá Ông của cộng đồng mà còn được thờ ở trong nhà thờ dòng họ Đặng như một vị phúc Thần mà ở những nơi khác như  Nam Trung Bộ hay Nam bộ không thờ. Trước đây, Tín ngưỡng Cá Ông thường có Sắc phong, mỹ hiệu của Triều đình nhà Nguyễn ban tặng, nhưng sau này những danh xưng, mỹ hiệu được thể hiện qua việc cầu ứng. 

Tín ngưỡng Cá Ông của cư dân ở huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi