Bùi Thị Duyên Hải

Tóm tắt—Hiện nay, số lượng người Nhật đang sinh sống tại TP.HCM khá đông. Điều này cũng tác động đáng kể đến nhiều mặt của thành phố. Tuy nhiên, để thu hút nhiều người Nhật cũng như đầu tư từ Nhật Bản, chúng tôi nghĩ môi trường sống ở TP.HCM rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến sự thích nghi của người Nhật với một số điều kiện như thời tiết – khí hậu; sự thích nghi với cách ứng xử trong những mối quan hệ và ý thức nơi công cộng; nêu ra những thuận lợi lẫn khó khăn ảnh hưởng đến quá trình thích nghi của người Nhật ở TP.HCM. Qua đó, có thể phân loại các nhóm thích nghi.

Sự thích nghi của người Nhật ở Thành phố Hồ Chí Minh