Phan Thị Yến Tuyết

Tóm tắt—Bài này khảo sát một số cuộc thoại của ngư dân và cư dân vùng biển- đảo Nam Trung Bộ và Nam Bộ (Việt Nam) dưới góc độ nhân học biển. Các cuộc thoại được thể hiện thành những đoạn tường thuật, những lời kể qua các dòng hồi ức của cư dân địa phương từ việc tiếp cận 3 phương pháp: Nghiên cứu lời kể (narrative research), Lịch sử qua lời kể (oral history) và chủ yếu là Lịch sử cuộc đời (life history). Cả 3 phương pháp này đều có mối quan hệ với ngành nhân học, lịch sử, văn học, văn hóa dân gian… 

Tiếp cận các nghiên cứu lời kể, lịch sử qua lời kể và lịch sử cuộc đời trong khảo sát về Nhân học biển tại vùng biển, đảo Nam Trung bộ và Nam bộ Việt Nam