GS.TS. Bùi Khánh Thế

Tóm tắt

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh viện dẫn khi trao đổi ý kiến với Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Quyền Chủ tịch nước trước khi sang Pháp đàm phán. Việc viện dẫn này không hoàn toàn là sự sáng tạo ngôn từ tức thời mà là kết quả của cả vốn văn hóa, nền tảng tư duy và quá trình trải nghiệm của chính Người. Bài viết này đi tìm hiểu cội nguồn, giá trị và một số hoàn cảnh áp dụng câu châm ngôn ấy.

Bài học từ câu chủ tịch Hồ Chí Minh viện dẫn “dĩ bất biến, ứng vạn biến”