Khoa Việt Nam học thông báo học phí các lớp học ngắn hạn áp dụng từ ngày 01/9/2021 như sau2021년9월1일부터 적용되는 단과정 수업 수수료가 다음과 변경됩니다:

Về học phí các lớp học ngắn hạn / 단과정 수업 수수료에 관련