Khoa Việt Nam học thông báo học phí các lớp ngắn hạn, áp dụng từ ngày 01/9/2021 như sau:

I.  LỚP HỌC TRỰC TIẾP
1. Lớp đặt riêng (lớp học tiếng Việt, lớp chuyên đề văn hóa, lịch sử Việt Nam)

 I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KHOÁ HỌC

- Khai giảng: Trung bình 2 tuần khai giảng 1 khóa (có ngày khai giảng trên website)

- Thời gian mỗi khoá học: