QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG VIỆT 

Để đảm bảo tính nghiêm túc và chất lượng của kỳ thi Chứng chỉ tiếng Việt, Khoa Việt Nam học ban hành quy định về việc làm đề thi, coi thi và chấm thi. Quy định này dựa trên các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đối với việc tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ.