I.  VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT VÀ CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

  1. Chứng chỉ năng lực tiếng Việt (Hiệu trưởng ký)

* Học viên thi đạt kết quả trong kỳ thi Năng lực tiếng Việt sẽ được cấp chứng chỉ sau ngày thi 20 ngày.

* Chứng chỉ có giá trị trong 2 năm

* Lệ phí: cấp miễn phí lần đầu. Cấp lại: 200.000 đồng/lần (chỉ cấp lại trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp lần đầu)