Một trong những điều khó nhất với một học viên nước ngoài học tiếng Việt là vận dụng chính xác những điều được học, mà cụ thể là ngữ pháp vào một ngữ cảnh nhất định.