Kỷ yếu dày 1.400 tr, chia ra làm 2 tập, giá bìa 580.000 đ. Bán ở Hội thảo 480.000 đ/ 2 tập (giảm gần 20%).

PGS.Lê Quang Trường thiết kế rất đẹp.

Có thể mua 1 tập, giá 240.000 đ. Giá này chỉ áp dụng ở Hội thảo. 
Kinh phí xuất bản do Khoa Việt Nam học bỏ ra. Rất mong anh chị gần xa quan tâm đến Việt Nam học ủng hộ. Đối với các thư viện thì có thể nói Kỷ yếu này là không thể thiếu.

Độc giả ở xa có thể nhận qua đường bưu điện. 
Liên hệ: Cô Võ Thị Tuyết Nga 0918314073

MỤC LỤC