Sinh năm 1980 tại Trà Vinh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2008.

Sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Khoa Đông Phương học 2002. Thạc sĩ Văn hóa học 2006 và hiện là nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa học Trường ĐHKHXH&NV– ĐHQG-HCM.

Sinh năm 1980 tại TP HCM, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2009. Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam.

Sinh năm 1984 tại Nam Định. Thạc sĩ (2011, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM) chuyên ngành Văn học. Có một số bài viết về truyện ngắn Việt Nam đương đại, lý thuyết Hậu thuộc địa, văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (trường hợp Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh) đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội và kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học.

Sinh năm 1987 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2010. Thạc sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2013.

Sinh năm 1972 tại Phú Yên. Tốt nghiệp Khoa Sử Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 1996. Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử – Xã hội Việt Nam.

Sinh năm 1977 tại Quảng Trị, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Tiến sĩ Dân tộc học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016.

Sinh năm 1981 tại TP HCM. Tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại tại Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2016. Hiện là giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM).