Sinh năm 1972 tại Phú Yên. Tốt nghiệp Khoa Sử Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 1996. Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử – Xã hội Việt Nam.

Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam. Một số công trình nghiên cứu: Làng nghề thủ công ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – Thực trạng và xu hướng phát triển (Chủ nhiệm, đề tài cấp ĐHQG, năm 2016), Quá trình đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam từ 1998 đến 2008 - Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường năm 2013), Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển làng nghề của một số nước ở châu Á để để áp dụng vào Việt Nam, (tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐHQG-HCM, năm 2015). Di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh (Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học, năm 2018). Tìm hiểu văn hóa ứng xử của đức Phật Thích Ca đối với các vấn đề xã hội (Kỷ yếu hội thảo Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc năm 2017),…