Sinh năm 1977 tại Quảng Trị, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Tiến sĩ Dân tộc học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016.

Giảng viên Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Lịch sử - Văn hóa Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội viên Hội Dân tộc học - Nhân học TP HCM. Các bài viết đăng trong sách Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh: những vấn đề nghiên cứu (tập 1 - 2005, tập 3 - 2007, NXB Tổng hợp TP HCM), sách Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh, (NXB Tổng hợp TP HCM, 2007), sách Đô thị hóa ở Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh từ góc nhìn lịch sử, văn hóa (NXB Tổng hợp TP HCM, 2008)… Các bài viết đăng trên Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM và các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học,...