Sinh năm 1963 tại Long An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1985. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2006.

Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngữ pháp học và Ngữ nghĩa học. Các sách đã xuất bản: Mấy vấn đề về tiếng Việt hiện đại (NXB ĐHQG TP HCM 2001, đồng tác giả), Từ điển ngữ pháp tiếng Việt cơ bản (NXB ĐHQG TP HCM 2002, đồng tác giả), Ngữ pháp chức năng, S. Dik (NXB ĐHQG TP HCM 2005, đồng dịch giả), Ngữ pháp, ngữ nghĩa vị từ nói năng tiếng Việt (NXB ĐHQG TP HCM 2011), Ngữ pháp tiếng Việt – Ngữ đoạn và từ loại (NXB ĐHQG TP HCM 2018). Ngoài ra còn có nhiều bài báo về chuyên môn đăng ở Tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Tạp chí Từ điển Bách khoa, Tạp chí Khoa học và Phát triển.