1.      PGS.TS Lê Giang

Nguyên trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2.      TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Nguyên Phó trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3.      TS Trần Thị Mai Nhân

Quyền trưởng Khoa Việt Nam học

Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài

Ủy viên

4.      TS Nguyễn Vân Phổ

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt - Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

5.      TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

6.      TS Đinh Thị Dung

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

 7.      TS Lê Thị Minh Hằng  Giảng viên chính Khoa Việt Nam học  Ủy viên
8.      TS Đào Mục Đích Giảng viên Khoa Việt Nam học Ủy viên

9.      TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10.   TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11.   TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên