Giảng viên hợp đồng toàn thời gian

Họ và tên: Nguyn Trúc Hường
Ngày sinh: 30/11/1962
Học vị: Cử Nhân
Chuyên ngành: Văn học

 

Họ và tên: Bùi Thị Phương Chi
Sinh ngày: 1963
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Nga Slavơ
Hướng nghiên cứu: Văn hóa và phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

 

Họ và tên: Trần Thị Hoa
Sinh ngày: 24/09/1956
Học vị: Tiến Sĩ 
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt

Họ và tên:  Nguyn Th Dim Phương
Ngày sinh: 31/10/1981
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: 
1. Văn hóa mẫu hệở Việt Nam, văn hóa du lịch, văn hóa VN và thế giới.
2. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 

Họ và tên: ThS. Cù Th Minh Ngc
Ngày sinh: 15/08/1984
Học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành: Việt Nam học
Hướng nghiên cứu:
1.Tương quan giữa văn hoá và ngôn ngữ. 
2. Phương pháp giảng dạy tiếng

 

 

 

Họ và tên:  Nguyn Duy Đoài
Ngày sinh: 06/01/1979
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Văn hoá

 

 

 

Họ và tên: Nguyn Th Thanh Truyn
Sinh ngày: 06/08/1989
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu:  Ngôn ngữ học so sánh – lịch sử

 

Họ và tên: Nguyn Th Huyn Trang
Sinh ngày: 16/10/1987
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Văn học
Hướng nghiên cứu: Văn học, văn hóa  Bắc Trung Bộ

 

Họ và tên: Võ Thanh Hương
Sinh năm: 23/10/1963
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt

 

Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Sinh ngày:18/02/1961
Học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành: Văn học
Hướng nghiên cứu:
1. Nghiên cứu về Văn học dân gian và Văn học cổ.
2. Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt cho giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Sinh ngày: 12/12/1964
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học So sánh -  Đối chiếu
Hướng nghiên cứu: Các vấn đề có liên quan đến tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt