1- Tháng 12:  BM Việt ngữ học và PPGD TV

 2- Tháng 1:   BM Văn hóa-Văn học VN (phụ trách cả mục VN học quốc tế) 

 3- Tháng 2:   BM Lịch sử - Xã hội VN 

 BCN Khoa tìm bài cho mục Luận văn Sinh viên-Học viên; Cựu Sinh viên-Học viên