1- Tháng 1,4,7,10:  BM Việt ngữ học và PPGD Tiếng Việt

 2- Tháng 2,5,8,11:   BM Văn hóa-Văn học Việt Nam (phụ trách cả mục Việt Nam học quốc tế) 

 3- Tháng 3,6,9,12:   BM Lịch sử - Xã hội VN 

 4- Giáo vụ Đại học:  tìm bài cho mục Luận văn Sinh viên-Học viên; Cựu Sinh viên-Học viên