CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH VIỆT NAM HỌC

(Hệ chính quy liên kết giữa Trường Đại học KHXH –NV và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan – Hàn Quốc)