STT MSSV HỌ VÀ TÊN

GIỚI

TÍNH

NGÀY

SINH

QUỐC TỊCH

NĂM

NHẬP

HỌC

NĂM

TÔT

NGHIỆP

XẾP

LOẠI

TỐT

NGHIỆP

1 02VNH05 Cho Su Yeon Nữ 2/1/1982 Hàn Quốc 2002 2006 Giỏi