1. Procedure:

 - Administrative Requirements:

  • 01 Application form
  • 01 Copy of Passport
  • 04 Photos (3 x 4 cm).
  1. Fees (effective from September, 2020 to August, 2021)

* Taking the test    :           1,300,000 VND/time/level

* Re-scoring          :           200,000 VND/time/skill

 Note: 40% discount for those who have accumulated up to 80 periods or above of Vietnamese language course within the most recent 6 months at our Faculty.

* TEST PREPARATION CLASS:

  • Study period: within 10 days (20 periods) prior to the test date.
  • Fees (effective from September, 2020 to August, 2021):

A Elementary Level (A1, A2 - review VSL1, VSL2)               : 1,800,000 VND/class/person

B Intermediate Level (B1, B2 - review VSL3, VSL4)            : 2,000,000 VND/class/person

C Advanced Level (C1, C2 - review VSL5, advanced books) : 2,100,000 VND/class/person

  • The Deadline for Registration is 3 working days prior to the class  starting date!

HCM City,  August 7th, 2020

DEAN OF FACULTY

     (signature)

ASSOC. PROF. LE GIANG

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt

Một trong những thành tựu mà Khoa Việt Nam học đạt được trong suốt hai mươi năm qua đó là việc tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài. Lúc đầu, Khoa đã tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Việt theo 3 cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp, Nâng cao, tương ứng với trình độ A, B, C.

Từ tháng  02 năm 2017 đến nay, thực hiện Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo Quyết định số 2097/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Việt Nam học đã thay đổi cấp độ đánh giá năng lực tiếng Việt và định dạng đề thi năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực có 6 cấp độ: Sơ cấp 1 - 2, Trung cấp 1 - 2, Nâng cao 1 - 2 tương ứng với khung tham chiếu châu Âu là A1, A2, B1, B2, C1, C2.

huong dan...

Subcategories