Chương trình liên kết đào tạo (3+1giữa Trường Đại học Chungwoon và 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM

 Dựa trên tinh thần hợp tác đào tạo, Trường Đại học Chungwoon (viết tắt là CWU) và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là USSH) cùng cộng tác thực hiện chương trình giáo dục :3 +1 như sau: