1. Thông tin chung về chương trình đào tạo
    • Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: Việt Nam học

- Tiếng Anh: Master’s Degree in Vietnamese Studies

  • Mã ngành đào tạo: 60220113
  • Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
  • Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

- Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Việt Nam học

- Tiếng Anh: Master in Vietnamese Studies