CONTENTS CONTENTS  CONTENTS   CONTENTS

 

    THE CONTENT OF THE BOOK 1 

     NỘI DUNG BÀI HỌC (THE CONTENTS OF A LESSON)

            BÀI 1 :

                  A. MẪU CÂU (SAMPLE SENTENCES)

                  B. HỘI THOẠI (DIALOGUE)

                  C. THỰC HÀNH (DRILLS)

                           1. NÓI (SPEAKING)

                           2. VIẾT (WRITING)

                           3. NGHE (LISTENING)    

                           4. ĐỌC (READING)

                   D. TỪ VỰNG (VOCABULARY)

                   E. GHI CHÚ NGỮ PHÁP (GRAMMAR NOTES)