Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

TÓM TẮT

            Bài viết trình bày kết quả khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của các cặp vị từ luân phiên gây khiến - khởi trạng trong tiếng Việt. Qua đó, làm rõ cách thức hoạt động của cặp vị từ luân phiên gây khiến - khởi trạng và các tham tố của chúng, cũng như xác định ranh giới giữa câu khởi trạng và câu bị động.

Th. S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Tóm tắt:

Bài viết làm rõ cách thức hoạt động, tương tác giữa vị từ hạt nhân với các thành phần trong khung tham tố của vị từ, đặc biệt là với ngữ kết quả và phân tích ảnh hưởng của ngữ kết quả đối với các kiểu cấu trúc kết quả tiếng Việt

Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

TÓM TẮT:

          Bài viết nghiên cứu một số cách thể hiện của cho trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật, để chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt nhằm giúp học viên người Nhật học, hiểu, dùng cho chính xác hơn.