PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

Tóm tắt

Các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer là những cư dân đã sinh sống lâu đời tại tỉnh Bình Phước. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, với đời sống kinh tế xã hội đặc trưng, các tộc người này đã trải qua những biến đổi sâu sắc trên nhiều phương diện. Bài viết trình bày những thay đổi về sinh kế của các tộc người S’tiêng, Mạ, M’nông ở Bình Phước, gắn liền với sự thay đổi về các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt là sự thay đổi về chính sách quản lý rừng, môi trường cư trú và sinh sống chủ yếu của các tộc người này trong những năm gần đây.

Sinh kế của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer ở Bình Phước trong bối cảnh phát triển hiện nay