Print
Vietnamese History and Society
Hits: 1093

TS. Lê Thị Mỹ Hà

Tóm tắt

Kể từ sau khi Việt Nam thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khu vực nông thôn nói chung, đặc biệt là nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự thay đổi trên nhiều lĩnh vực, trong đó, sự chuyển đổi việc làm của người nông dân từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp rất rõ nét. Nội dung của bài viết tập trung phân tích về sự chuyển đổi cơ cấu việc làm ở nông thôn Thành phố bằng việc nhận diện bức tranh đa chiều về việc làm của nông dân, những lý do chuyển đổi việc làm của nông dân xét trong mối quan hệ tương tác giữa nông thôn - đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi việc làm của nông dân khu vực nông thôn trong mối quan hệ phát triển nông thôn - đô thị